Όροι και προϋποθέσεις

 

Όροι και προϋποθέσεις πώλησης προϊόντων της Pfizer Ελλάς Α.Ε.


Επέκταση όλων Σύμπτυξη όλων

 1. Διαδικασίες παραγγελίας μέσω Prime.gr

Δικαίωμα χρήσης του ιστοτόπου Prime.gr για υποβολή παραγγελίας αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων από την εταιρία Pfizer Ελλάς Α.Ε. («η Εταιρία»), έχουν αποκλειστικά και μόνο οι επαγγελματίες κάτοχοι αδείας προμήθειας, αποθήκευσης, διακίνησης/πώλησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και μόνον εφόσον αποδέχονται το σύνολο των εδώ αναγραφόμενων Όρων και προϋποθέσεων πώλησης προϊόντων καθώς και των Όρων και προϋποθέσεων χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Pfizer Ελλάς Α.Ε.. Η μη ενάσκηση ή η μη επιβολή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα, ούτε θα λειτουργεί ως εμπόδιο στην μελλοντική ενάσκηση ή επιβολή τους. Παραίτηση από οποιονδήποτε όρο και προϋπόθεση δεν θα φέρει αποτέλεσμα εκτός εάν είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από το συμβαλλόμενο μέρος εναντίον του οποίου στρέφεται η εκτέλεση ή του οποίου ζητείται η παραίτηση. Εφόσον ο Αγοραστής το επιθυμεί, μπορεί εναλλακτικά με τον ιστότοπο Prime.gr να υποβάλλει την παραγγελία χρησιμοποιώντας κάποιους από τους υπόλοιπους τρόπους επικοινωνίας με την εταιρία (αποστολή fax, email, τηλεφωνικά μόνο για ιδιωτικά φαρμακεία). Αγοραστές που είναι νομικά πρόσωπα δύνανται να προβαίνουν στην τοποθέτηση παραγγελίας δια φυσικών προσώπων νομίμως εξουσιοδοτημένων για την αποδοχή των Όρων και προϋποθέσεων πώλησης προϊόντων καθώς και των Όρων και προϋποθέσεων χρήσης του διαδικτυακού τόπου.

Η επεξεργασία των παραγγελιών θα γίνεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα ανάλογα με την ώρα υποβολής τους.

Η Εταιρία θα θεωρεί την παραγγελία/εντολή αγοράς και κάθε σχετική εργασία ως εμπιστευτική και θα την αντιμετωπίζει ανάλογα.

 2. Μη δέσμευση της Εταιρία από υποβληθείσες παραγγελίες

Με την υποβολή της παραγγελίας ο Αγοραστής θα λαμβάνει με email επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας με μοναδικό αριθμό εντολής αγοράς, ο οποίος θα αναγράφεται και στα τιμολόγια.

Η επιβεβαίωση της παραλαβής δεν συνεπάγεται δέσμευση της Εταιρίας και η Εταιρία δεν δεσμεύεται στην εκτέλεση των ζητούμενων από τον αγοραστή ποσοτήτων καθότι όλες οι παραγγελίες θα υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει διαθεσιμότητας και εύλογης ζήτησης σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία πωλήσεων, με σκοπό την διασφάλιση αποθεμάτων ασφαλείας για την ομαλή κάλυψη της Ελληνικής αγοράς.

Επιπλέον η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης της παραγγελίας για καθώς και το δικαίωμα, σε περίπτωση υψηλού πιστωτικού κινδύνου, να απαιτήσει προκαταβολικά την καταβολή του τιμήματος, προκειμένου να αποδεχτεί την παραγγελία.

 3. Νόμιμοι περιορισμοί εξαγωγών εκτός ΕΟΧ

Ο Αγοραστής δεν δύναται οποτεδήποτε, άμεσα ή έμμεσα, να εξάγει οποιοδήποτε από τα προϊόντα σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Επιπροσθέτως, ο Αγοραστής, δεν θα πωλεί, μεταβιβάζει ή διανέμει οποιοδήποτε από τα προϊόντα σε οποιοδήποτε πρόσωπο (α) το οποίο γνωρίζει ή έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι θα εξάγει ή ενδέχεται να εξάγει τέτοια προϊόντα εκτός του ΕΟΧ, και (β) χωρίς να του ζητήσει προηγουμένως να δεσμευτεί από αυτόν τον περιορισμό εξαγωγής. Οποιαδήποτε παράβαση αυτού του όρου και προϋπόθεσης θα αποκλείει τον Αγοραστή από την αγορά οποιωνδήποτε περαιτέρω προϊόντων από την Εταιρία μέχρις ότου η Εταιρία ικανοποιηθεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι ο Αγοραστής δεν θα παραβιάσει και πάλι αυτήν την διάταξη.

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο Prime.gr της Εταιρίας συσκευάζονται για πώληση στην Ελλάδα. Η Εταιρία δεν χορηγεί οποιαδήποτε άδεια, ρητή ή σιωπηρή, που να αφορά τα προϊόντα αυτά, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής / βιομηχανικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) ή οποιαδήποτε άλλης χώρας που βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η εξαγωγή ή η χορήγηση άδειας εξαγωγής εκτός ΕΟΧ μπορεί να παραβιάζει τη νομοθεσία των ΗΠΑ ή και των άλλων χωρών στις οποίες τυχόν θα εξαχθούν τα προϊόντα.

 4. Τιμολόγηση και Πληρωμή

Η τιμολόγηση των παραγγελιών θα γίνεται βάσει των τιμών του εκάστοτε ισχύοντος δελτίου τιμών φαρμάκων κατά την ημερομηνία εκδόσεως του τιμολογίου.

Η εξόφληση των τιμολογίων πρέπει να γίνεται έγκαιρα και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου.

Όταν καθυστερεί η πληρωμή από τον Αγοραστή για προϊόντα που προμηθεύτηκε και τιμολογήθηκαν με την τρέχουσα εμπορική πολιτική της και ο Αγοραστής βρίσκεται σε υπερημερία πληρωμής, ή όταν η Εταιρία πληροφορείται ότι ο Αγοραστής είναι αφερέγγυος, ή ότι συγκαλεί τους πιστωτές του σε οποιαδήποτε συνάντηση διακανονισμού της οφειλής του, ή ότι εισέρχεται σε εθελοντική ή αναγκαστική διαδικασία εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή ότι ο Αγοραστής προβαίνει σε παρόμοιες ενέργειες ή ότι διορίζεται ειδικός διαχειριστής ή σύνδικος ή εκκαθαριστής των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη, τότε η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της, κατά την απόλυτη κρίση της: (α) να τροποποιήσει τους όρους πληρωμής για κάθε μελλοντική τιμολόγηση όπως κρίνει σκόπιμο, και ειδικότερα, ενδεικτικά, να ζητήσει άμεση εξόφληση, πληρωμή τοις μετρητοίς ή πληρωμή με ανέκκλητη και χωρίς αίρεση εγγυητική επιστολή τραπέζης, (β) να σταματήσει να προμηθεύει τα προϊόντα της στον Αγοραστή και (γ) να αναλάβει όποια νόμιμη νομική ενέργεια θεωρεί σκόπιμη, χωρίς οποιονδήποτε άλλο περιορισμό.

 5. Επιστροφές προϊόντων

Νοσοκομεία, φαρμακαποθήκες και φαρμακεία που προμηθεύονται φαρμακευτικά προϊόντα από την Εταιρία, μπορούν να παραδίδουν τα επιστρεφόμενα προϊόντα κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρία στον προκαθορισμένο από την Εταιρία πάροχο υπηρεσιών διανομής. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα αξιολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τους κανόνες ορθής διανομής και αποθήκευσης και εφόσον η επιστροφή είναι επιτρεπτή και δικαιολογημένη, γίνεται αποδεκτή και ο Αγοραστής πιστώνεται αντίστοιχα. Δεν πιστώνονται επιστρεφόμενα προϊόντα με την αιτιολογία “κατεστραμμένα κατά την παραλαβή”, εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί γραπτά στη Εταιρία η επικαλούμενη καταστροφή ή ελάττωμα εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους, καθώς και ανοιχτά φιαλίδια ή προϊόντα των οποίων το περιεχόμενο είναι μικρότερο του κανονικού.

 6. Ημερομηνία παράδοσης

Η Εταιρία θα παραδίδει τα προϊόντα ακολουθώντας το πρόγραμμα παραδόσεων όπως έχει οριστεί σε συνεργασία με τις εταιρίες διανομής της και στη διεύθυνση που καταχωρήθηκε στην παραγγελία. Η Εταιρία θα καταβάλλει προσπάθεια ώστε η παράδοση να γίνεται στο ακόλουθο χρονικό διάστημα από την επιβεβαίωση της παραγγελίας:

Αττική, Θεσσαλονίκη: Μέχρι 2 εργάσιμες ημέρες

Υπόλοιπη χώρα (πλην νησιών και απομακρυσμένων περιοχών): Μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες

Νησιά: Μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες

Απομακρυσμένες περιοχές (όπως αυτές προσδιορίζονται κατά την κρίση της Εταιρίας): Μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω χρόνοι δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν, η Εταιρία θα καταβάλλει προσπάθεια ώστε να ενημερώνεται ο Αγοραστής.

Η Εταιρία επιλέγει τον καταλληλότερο και οικονομικότερο τρόπο για την εκτέλεση της αποστολής, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Αγοραστή. Στην περίπτωση που ο Αγοραστής επιθυμεί τα προϊόντα να παραδοθούν σε διαφορετικές από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

 7. Συσκευασία και Μεταφορά

Η Εταιρία είναι υπεύθυνη για την μεταφορά και την εκφόρτωση των προϊόντων σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές αποθήκευσης και διανομής, τους τοπικούς κανονισμούς και τις προδιαγραφές των προϊόντων, καθ' όλη τη διάρκεια της διανομής και μέχρι το σημείο παράδοσης. Για το σκοπό αυτό η Εταιρία χρησιμοποιεί οχήματα ελεγχόμενης θερμοκρασίας ή σε διαφορετική περίπτωση κατάλληλη συσκευασία και σήμανση, ώστε να διασφαλίζονται οι θερμοκρασιακές προδιαγραφές και οι προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.

Κατά την παράδοση των προϊόντων με φορτηγά ελεγχόμενης θερμοκρασίας η Εταιρία δύναται να παραδίδει τις θερμοκρασιακές τιμές μεταφοράς εκτυπωμένες, κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή. Σε περίπτωση θερμοκρασιακών αποκλίσεων ο Αγοραστής πρέπει να τις αναφέρει αμέσως στο τμήμα διασφάλισης ποιότητας.

Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται είναι φιλικά προς το περιβάλλον και, όπου είναι δυνατόν, ανακυκλώσιμα.

 8. Παράδοση

Η κυριότητα των προϊόντων, καθώς και ο σχετικός κίνδυνος, μεταβιβάζονται στον Αγοραστή κατά τη στιγμή που παραδίδονται τα προϊόντα. Κατά τη στιγμή της παράδοσης κάθε Αγοραστής βεβαιώνει γραπτώς την παραλαβή των προϊόντων υπογράφοντας το δελτίο αποστολής με την ημερομηνία και το πλήρες όνομα του Αγοραστή, ή, σε περίπτωση που Αγοραστής είναι νομικό πρόσωπο, του παραλαμβάνοντος εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου.

Οι πληροφορίες που αναγράφονται στο δελτίο αποστολής, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού παραγγελίας, είναι επαρκείς για να επιτρέπουν την επιθεώρηση και τον έλεγχο κατά την παραλαβή. Τα τιμολόγια δεν θεωρούνται δελτία παράδοσης.

Ο Αγοραστής κατά την παραλαβή υποχρεούται να ελέγξει τον αριθμό των κιβωτίων και να σημειώσει στο δελτίο αποστολής εάν υπάρχει έλλειψη, πλεόνασμα ή περιστατικό κατεστραμμένου κιβωτίου. Περαιτέρω υποχρεούται να προχωρήσει σε λεπτομερή τεμαχιακή επιθεώρηση της παραγγελίας του και να ενημερώσει την Εταιρία για τυχόν ελλείψεις, πλεονάσματα ή κατεστραμμένα εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και υπογραφής του δελτίου αποστολής. Σε περίπτωση θερμοκρασιακών αποκλίσεων βάση καταγραφικού ο Αγοραστής οφείλει να ενημερώσει την Εταιρία αμέσως, να μην τα διαθέσει προς χρήση και να αναμείνει τη λήψη οδηγιών από την Εταιρία. Τα προϊόντα κατά πάντα χρόνο δεν πρέπει να εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες, υπερβολική πίεση, άμεσο ηλιακό φως ή νερό. Ο Αγοραστής, αμέσως μόλις τα παραλάβει, οφείλει να τα τοποθετήσει σε κατάλληλο θερμοκρασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στη ετικέτα του προϊόντος και σύμφωνα με τις σημάνσεις των κιβωτίων μεταφοράς.

Τα εμπορεύματα δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται πάνω σε κάθε συσκευασία.

 9. Πληροφορίες σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων:

Η Pfizer επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του συμβαλλόμενου μέρους και των υπαλλήλων της (π.χ. όνομα, εμπορικά στοιχεία επικοινωνίας, θέση και ρόλος που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση) για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης, προκειμένου να συμμορφωθεί με τυχόν ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις ή να εκτελέσει ελέγχους για να βεβαιωθούμε ότι δεν μας απαγορεύεται να συνεργαστούμε μαζί σας (με το έννομο συμφέρον μας να χρησιμεύει ως νομική βάση για αυτό). Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα τα συμβατικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από τη σύμβαση και τυχόν ισχύοντα νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις μπορούν να επιβληθούν από ή κατά της Pfizer.

Η Pfizer μπορεί να αποθηκεύσει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τη σύμβαση μόνο σε κεντρικές βάσεις δεδομένων και να τα διαβιβάσει ή να τα αποκαλύψει σε άλλες εταιρείες του ομίλου Pfizer παγκοσμίως (συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών στις ΗΠΑ, βλ. → https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities), στους παρέχοντες υπηρεσίες και στις εποπτικές αρχές για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Οι ΗΠΑ και γενικά άλλα κράτη εκτός του ΕΟΧ δεν διαθέτουν νόμους περί προστασίας δεδομένων συγκρίσιμους με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Για μεταφορές από τον ΕΟΧ σε χώρες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι έχουν ανεπαρκή επίπεδα προστασίας δεδομένων, η Pfizer έχει λάβει κατάλληλα μέτρα τόσο εντός του Ομίλου Pfizer όσο και αναφορικά με τους παρέχοντες υπηρεσίες, π.χ. όπως η διασφάλιση ότι ο παραλήπτης δεσμεύεται από τις τυπικές συμβατικές ρήτρες της ΕΕ ή παρόμοιες εγγυήσεις βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (βλ.: → http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm). Ένας κατάλογος των χωρών με επίπεδο προστασίας δεδομένων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι συγκρίσιμο με αυτό των κρατών του ΕΟΧ διατίθεται στη διεύθυνση → http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα προστασίας παρέχει ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Pfizer ( www.dpo.pfizer )

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους π.χ. για πρόσβαση, διαγραφή, αποκλεισμό, μεταφορά κ.λπ. με επιστολή προς:

ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ»
Λεωφόρος Μεσογείων 243, Νέο Ψυχικό Αθήνα 154 51

α υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην εποπτική αρχή τους που είναι υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων. Πληροφορίες επικοινωνίας με τέτοιου είδους αρχές παρέχονται στη σελίδα http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 10. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Η σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ Εταιρίας και Αγοραστή εφόσον και στο βαθμό που η παραγγελία γίνει αποδεκτή, έχει σαν τόπο εκτέλεσης και πληρωμής την Αθήνα, τα Δικαστήρια της οποίας είναι αρμόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς. Η παραγγελία από καταναλωτές δεν επιτρέπεται και επομένως η νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή δεν εφαρμόζεται, ούτε αναλογικά, στη σύμβαση αυτή.